ALGEMENE VOORWAARDEN

Gegevens van de ondernemer

’t Lichterhof, gevestigd te België, 2870 Puurs , Lichterstraat 48.
BE 0808.651.881

Toepasselijkheid

De elektronische webwinkel van ’t Lichterhof biedt haar klanten de mogelijkheid om voedingswaren online aan te kopen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ’t Lichterhof en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ’t Lichterhof en de klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij ’t Lichterhof

Het aanbod

De presentatie van de producten in de ’t Lichterhof webshop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ’t Lichterhof te bestellen.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden goederen. Als ’t Lichterhof gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden ’t Lichterhof niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, doch niet limitatief:
de prijs inclusief belastingen;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door zowel de klant, als ’t Lichterhof en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt ’t Lichterhof een ontvangstbevestiging binnen een redelijke termijn. Zulks bevestigt louter dat de bestelling bij ’t Lichterhof is aangekomen.
’t Lichterhof behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als ’t Lichterhof een bestelling niet uitvoert, wordt dit meegedeeld aan de klant.
Als tijdens de verwerking van de bestelling wordt vastgesteld dat de goederen niet (meer) beschikbaar zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

De prijs

De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De prijzen vermeld in de webshop zijn richtprijzen en kunnen lichtjes afwijken aangezien we met dagverse producten werken. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Levering en uitvoering

’t Lichterhof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Bestellingen via de webshop kunnen geplaatst worden tot 20u en kunnen de dag nadien afgehaald worden. De bestelling kan enkel afgehaald worden tijdens de openingsuren.
‘t Lichterhof levert enkel op maandag, woensdag en vrijdag in Bornem, Puurs en Sint-Amands bij aankopen vanaf €15. Bestellen kan tot 20u en levering gebeurt de dag nadien tussen 17u30 en 20u. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ’t Lichterhof kenbaar heeft gemaakt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht.
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ’t Lichterhof. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ’t Lichterhof te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust evenwel tot het moment van bezorging aan de klant bij ’t Lichterhof, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):
Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben,
Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen, en omwille van hygiëne.

Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij ophaling of levering van de goederen.

Klachtenregeling

Klachten moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ’t Lichterhof.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze algemene voorwaarden. ’t Lichterhof kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Intellectueel eigendomsrecht

De volledige ’t Lichterhof website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van ’t Lichterhof of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van ’t Lichterhof gebruikt worden.

Beperkte aansprakelijkheid

’t Lichterhof is in geen geval aansprakelijk voor virussen of schade aan de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom van de klant als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.
In geen geval is ’t Lichterhof aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of men gewaarschuwd is voor dergelijke schade.
’t Lichterhof is evenmin aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘ first & third party cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.